ܦܲܪܨܘܿܦܹ̈ܐ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܓ̣ܐܢ ܐܠܚܨ

1907-1969 ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܝܠܝܕܠܹܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܵܐ ܕܐܘܪܡܝܼ ܫܢܬܵܐ 1907، ܒܫܢܬܵܐ 1918 ܡܫܘܿܢܹܐܠܹܗ ܥܡ ܐܚܘܢܹܗ ܓܘܪܵܐ ܐܕܝ ܐܚܨ ܠܡܕܝܢ̄ܬܵܐ

ܓ̣ܐܢ ܐܠܚܨ Read More »

ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝܩ

1868-1930 ܟܵܬܘ݁ܒ̣ܵܐ ܘܡܵܚܘ݁ܪܵܐ ܘܡܠܫܢܵܢܵܐ.ܝ݂ܠܝܕܠܸܗ ܕܝܵܪܒܟܪ(ܬܘ݂ܪܟܢܵܐ) ܩܪܹܐܠܹܗ ܓܵܘ ܡܕܪܫܬܵ ܐ ܫܪܘܵܝܬܵܐ ܘܬܪܝܵܢܝܹܐ ܕܣܘ̣ܪܝܝܹܐ ܐܪܬ̣ܕܘ݁ܟܣܵܝܹ̈ܐ. ܦܠܚܠܹܗ ܒܥܥ̣ܠܵܐ ܕܡܠܦܢܘ̣ܬܵܐ

ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝܩ Read More »

ܕܘܢܝ ܓ̰ܘܪܓ̰

1950-2011 ܝܕܘܿܥܹܐ ܕܥܬܩܹ̈ܐ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܐ ܒܚܲܒܵܢܝܵܐ، ܩܪܹܐܠܹܗ ܠܣܸܦܝܘܬܵܐ ܐܸܢܓܠܝܙܵܝܬܵܐ ܘܦܪܵܢܣܵܝܬܵܐ ܒܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹܐ ܕܒܲܓܼܕܵܕ، ܐܸܠܵܐ ܡܫܘܚܠܸܦܠܹܗ ܠܣܵܗܡܵܐ

ܕܘܢܝ ܓ̰ܘܪܓ̰ Read More »

ܦ̮ܘܐܕ ܣܦܪ

1911-1978 ܝܵܕܘܿܥܵܐ ܕܥܸܬܩܹ̈ܐ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܵܐ ܒܢܝܢܘܹܐ.. ܩܢܹܐܠܹܗ ܠܣܵܗܕܘܬܵܐ ܕܡܵܣܬܸܪ ܒܥܸܬܩܹ̈ܐ ܘܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܥܲܬܝܩܹ̈ܐ ܡܢ ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹܐ ܕܫܝܟܓܘ،

ܦ̮ܘܐܕ ܣܦܪ Read More »

ܚܢܵܐ ܪܣܵܡ

1958-1890 ܝܼܠܝܼܕܠܹܗ ܒܢܝܼܢܘ̈ܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܒ(ܡܕܪܫܬܵܐ ܕܘܡܢܝܼܟܵܝܬܵܐ ܕܩܕܝܼܫܵܐ ܥܒܕܠ ܐܚܕ ) ܒܢܝܼܢܘܹ̈ܐ ܐܸܬܼܢܲܦܲܩ ܡܢܵܗܿ ܘܡܘܠܦܠܹܗ ܓܵܘܵܗܿ ܗܠ

ܚܢܵܐ ܪܣܵܡ Read More »

ܚܢܐ ܟܼܝܛ

1884-1959 ܐܵܣܝܵܐ ܘܘܲܙܝܪܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܵܐ ܒܢܝܢܘܹܐ، ܩܢܹܐܠܹܗ ܥܲܠ ܣܵܗܕܘܬܵܐ ܕܒܲܟܵܠܘܪܝܘܣ ܒܝܘܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܣܸܪܝܘܬܵܐ ܡܢ ܒܹܝܬ ܨܘܒܹܐ

ܚܢܐ ܟܼܝܛ Read More »

ܡܬܝ ܥܩܪܝܵܐ

1901 – 1982 ܝܵܕܘܿܥܵܐ ܬܲܪܒܝܬܵܢܵܝܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܕܒܹܝܬ ܨܵܘܒܵܐ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܵܐ ܒܢܝܢܘܹܐ، ܦܘܪܸܩܠܹܗ ܠܩܸܪܝܵܢܹܗ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܘܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܵܐ،

ܡܬܝ ܥܩܪܝܵܐ Read More »

ܚܙܵܡ ܒܐܟ

1926-2001 ܨܵܝܘܪܵܐ ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܐ ܒܢܝܢܘܹܐ ، ܥܒܕܠܹܗ ܡܥܲܒܕܵܢܘܬܵܐ ܒܣܵܒܹܗ ܝܵܘܣܦ ܐܸܠܝܵܐܣ ܣܵܢܒܠ ، ܕܝܗ̄ܘܵܐ ܗܘ

ܚܙܵܡ ܒܐܟ Read More »

ܡܲܪܝܡ ܢܪܡܵܐ

1890-1972 ܓܠܝܘܢܵܝܬܵܐ ܡܢ ܫܸܪܟܵܐ ܬܠܟܸܝܦܢܵܝܵܐ، ܦܝܫܠܵܗܿ ܝܠܝܕܬܵܐ ܒܒܲܓܼܕܵܕ، ܩܪܹܐܠܵܗ ܒܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܕܪܲܒܹܢܝܵܬܵܐ ܫܪܘܵܝܬܵܐ ܒܒܲܓܼܕܵܕ، ܡܫܘܢܹܐܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܙܘܘܵܓܼܵܐ

ܡܲܪܝܡ ܢܪܡܵܐ Read More »

ܥܡܘ ܒܒܐ

1934-2009 ܐܲܬܠܝܛܵܐ ܘܡܕܲܪܫܵܢܵܐ ، ܦܝܫܠܹܗ ܝܠܝܕܵܐ ܒܚܲܒܵܢܝܵܐ ، ܘܡܫܘܪܹܐܠܹܗ ܚܝܘܬܹܗ ܐܲܬܠܝܛܲܝܬܵܐ ، ܟܙܝܪܵܐ ܕܥܝܪܵܩ ܒܪܸܚܛܵܐ ܕ

ܥܡܘ ܒܒܐ Read More »

ܣܘܼܪܡܵܐ ܚܵܢܡ

1883-1975 ܝܠܝܼܕܠܑܵܗܿ ܒܩܘܼܟܵܢܘܿܣ (ܬܘܼܪܟܝܵܐ)݂ ܚܝܹܐܠܵܗܿ ܓܵܘ ܒܝܬܘܼܬܵܐ ܦܛܪܝܪܟܵܝܬܵܐ، ܘܝܼܗܘܵܐ ܙܵܡܪܬܵܐ ܩܕܡܝܼܬܵܐ ܒܝܗܠܵܐ ܕܥܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ، ܪܚܩܠܵܗܿ ܡܢ

ܣܘܼܪܡܵܐ ܚܵܢܡ Read More »