ܩܒܠ ܒܫܝܢܐ ​

ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܩܒܠ ܒܫܝܢܐ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ܒܐܪ̈ܚܗ ܒܥܡܘܪܝܗܝ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܩܪܐܠܝܗܝ ܠܨܝܪܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܘܣܟܡܬܗ ܘܥܒܘܕܘܬܗ. ܡܫܘܬܦܘܢ ܓܘ ܚܙܘܩܝܐ ܠܓܘܠܝܐ ܕܐܘܦܩ̈ܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܘܡܕܥܪܗܘܢ ܠܩܐܡܢ ܣܒܪܐ ܘܝܕܝܥܬܐ.

ܘܚܒܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܐܦ ܗܕܟ ܠܝܘܒܠ̈ܐ ܕܥܒܪܬܐ ܕܡܘܫܠܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܕܟ ܪܫܕܝܐ ܘܐܡܘܝܐ ܘܥܒܣܝܐ ܘܡܛܝܬܐ ܠܡܬܚ̈ܐ ܥܡܘܛ̈ܐ ( ܚܫܟܢ̈ܐ) ܘܝܘܒܠܐ ܕܐܡܦܪܛܘܪܘܬܐ ܥܘܬܡܢܝܬܐ. ܘܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܡܢ ܦܪܝܣܬܐ ܠܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܕܘܡܕܡܐ ܕܣܝܦܘ 1915.

ܦܝܫܠܗ ܒܪܝܐ ܗܢ ܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܒܛܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܡܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ( ܡܪܒܝܬܐ) ܬܒܠܝܐ (USAID) . ܐܢܝ ܚܒܝܫ̈ܬܐ ܝܠܝܗܝ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܠܐ ܗܦܟܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ ܐܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ

ܐܫܟܚ

ܫܒܘܩ ܡܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܬ ܐܢ̄ܬ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܘܣܥܘܪܘܬܢ، ܠܗܢܐ ܡܨܬ ܕܒܣܡܬ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܚܫܝܒܬܐ ܒܗܢ ܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ، ܟܕ ܡܨܬ ܕܚܙܩܬ ܗܫܐ ܕܠܐ ܡܥܒܪ ܬܚܘܡ̈ܐ ، ܕܒܣܡܬ ܒܚܝܪܬܐ ܕܩܢܝ̈ܬܗ ܘܚܝܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܐܣܛܘܟܼܣ̈ܐ ܐܢܝ ܕܡܦܪܐ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܢ ܚܕ ܦܘܪܣܐ ܕܚܙܝܬܝܗܝ ܘܝܕܥܬܝܗܝ ܓܘ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ: (ܙܪ̈ܘܥܬܢܝܐ، ܒܝܬܝ̈ܐ، ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܘܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܘܥܡ ܡܢܬܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ).