ܩܘܝܡܐ ܪܢܝܝܐ

ܠܐܗ̄ܘܐ ܟܠܝܐ ܓܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܩܘܝܡܐ ܪܢܝܝܐ ܘܝܘܠܦܢܝܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ، ܘܝܠܝܗܝ ܝܕܝܥ̈ܐ ܒܫܘܬܦܬܝܗܝ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܕܘܠܬܐ ܐܡܘܝܬܐ ܘܓܘ ܩܘܝܡܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܓܘ ܕܪܐ ܥܒܣܝܐ ܟܕ ܫܘܬܦܠܗܘܢ ܒܡܗܝܪ̈ܘܬܝܗܝ ܘܝܘܠܦܢܝ̈ܗܝ ܓܘ ܬܘܪܓܡܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܝܘܢܢܝ̈ܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܬܐܣܬܝܗܝ ܚܕ ܒܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܟܡ ܫܡܗܝܠܗ (( ܒܝܬ ܚܟܡܬܐ)).
ܐܠܐ ܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܘܢ ܚܕ ܓܪܐ ܪܒܐ ܒܕܪܐ ܚܕܬܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܓܝܓܠ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܩܘܝܡܐ ܪܢܝܝܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܥܝܪܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܓܢ̄ܒ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܟܬܝܒܬܝ̈ܗܝ ܘܣܝܡܝ̈ܗܝ ܪ̈ܢܝܝܐ ܘܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܣܝܣܝ̈ܐ ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘ ܦܪܣܬܐ ܕܗܕ ܥܝܪܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ.

ܓ̣ܐܢ ܐܠܚܨ

1907-1969 ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܝܠܝܕܠܹܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܵܐ ܕܐܘܪܡܝܼ ܫܢܬܵܐ 1907، ܒܫܢܬܵܐ 1918 ܡܫܘܿܢܹܐܠܹܗ ܥܡ ܐܚܘܢܹܗ ܓܘܪܵܐ ܐܕܝ ܐܚܨ ܠܡܕܝܢ̄ܬܵܐ

ܓ̣ܐܢ ܐܠܚܨ Read More »

ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝܩ

1868-1930 ܟܵܬܘ݁ܒ̣ܵܐ ܘܡܵܚܘ݁ܪܵܐ ܘܡܠܫܢܵܢܵܐ.ܝ݂ܠܝܕܠܸܗ ܕܝܵܪܒܟܪ(ܬܘ݂ܪܟܢܵܐ) ܩܪܹܐܠܹܗ ܓܵܘ ܡܕܪܫܬܵ ܐ ܫܪܘܵܝܬܵܐ ܘܬܪܝܵܢܝܹܐ ܕܣܘ̣ܪܝܝܹܐ ܐܪܬ̣ܕܘ݁ܟܣܵܝܹ̈ܐ. ܦܠܚܠܹܗ ܒܥܥ̣ܠܵܐ ܕܡܠܦܢܘ̣ܬܵܐ

ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝܩ Read More »

ܝܝܘܣܦ ܩܠܝܬܐ

1870-1952 ܒܵܨܘܳܝܵܐ ܘܣܰܵܝܘܿܡܺܵܐ ܘܡܟܼܬܒܵܢܵܐ ܕܣܦܪܝܼܘܼܬܵܐ: ܝܼܥܝܕܠܹܗ ܓܘ ܡܰܵܬܳܵܐ ܕܡܪܝ ܒܝܼܫܘܿܥ ܥܲܥ ܬܚܘܒܹ̈ܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܐ : ܬܘܪܟܳܵܝܹܐ  ܩܪܸܐܠܹܗ

ܝܝܘܣܦ ܩܠܝܬܐ Read More »

ܐܲܕܲܝ ܫܝܼܪ

1867-1915 ܡܲܟܼܬܒܼܵܢܵܐ ܘܡܫܲܪܪܵܢܵܐ ܕܣܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ݂ ܝܼܠܝܼܕܠܹܗ ܓܵܘ ܫܲܩܠܵܒܼܵܐ ܒܗܘܼܦܲܪܟܝܵܐ ܕܐܲܪܒܸܠ ، ܫܲܢ̄ܬܵܐ 1879 ܥܒܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬ ܕܪܵܫܵܐ

ܐܲܕܲܝ ܫܝܼܪ Read More »