ܦܚܪܝ̈ܬܐ

ܡܲܢܩܲܠ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܢܵܐ ܡܵܠܗܝܼ ܓܵܘܹܗ ܫܸܚܪܵܐ ܡܦܠܸܚ ܩܵܐ ܡܲܫܚܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܬܵܪܨܬܵܐ ܕܬܵܝܹܐ ܕܵܥܸܪ ܠܫܘܠܵܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܝܹ̈ܐ ܡܼܢ

ܡܲܢܩܲܠ Read More »

ܡܲܢܩܲܠ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܢܵܐ ܡܵܠܗܝܼ ܓܵܘܹܗ ܫܸܚܪܵܐ ܡܦܠܸܚ ܩܵܐ ܡܲܫܚܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܬܵܪܨܬܵܐ ܕܬܵܝܹܐ ܕܵܥܸܪ ܠܫܘܠܵܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܝܹ̈ܐ ܡܼܢ

ܡܲܢܩܲܠ Read More »

ܡܲܢܩܲܠ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܢܵܐ ܡܵܠܗܝܼ ܓܵܘܹܗ ܫܸܚܪܵܐ ܡܦܠܸܚ ܩܵܐ ܡܲܫܚܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܬܵܪܨܬܵܐ ܕܬܵܝܹܐ ܕܵܥܸܪ ܠܫܘܠܵܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܝܹ̈ܐ ܡܼܢ

ܡܲܢܩܲܠ Read More »

ܟܘܵܪܵܐ

ܦܵܝܫܵܐ ܡܬܘܿܪܵܨܬܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܘܬܒܼܢܵܐ ܒܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܵܚܬܵܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܚܛܹ̈ܐ ܕܵܥܪܵܐ ܠܦܠܓܵܐ ܕܐܪܒܥܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܪܵܐ

ܟܘܵܪܵܐ Read More »

ܚܲܠܘܿܬܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܥܸܠܠ ܨܢܝܼܥܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܦܵܐܹܫ ܗ̄ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܸܫܬܵܝܬܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܠܲܝܠܵܘܵܬܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܠܘܿܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܢܹ̈ܐ ܒܦܨܠܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪܨܹ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܒܪܡܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܒܫܝܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܒܵܫܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܹܐܟܼܘܠܝܵܬܵܐ ܓܘ ܬܲܢܘܪܵܐ.

ܒܪܡܵܐ Read More »

ܒܪܡܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܒܫܝܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܒܵܫܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܹܐܟܼܘܠܝܵܬܵܐ ܓܘ ܬܲܢܘܪܵܐ.

ܒܪܡܵܐ Read More »

ܒܪܡܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܒܫܝܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܒܵܫܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܹܐܟܼܘܠܝܵܬܵܐ ܓܘ ܬܲܢܘܪܵܐ.

ܒܪܡܵܐ Read More »

ܒܪܡܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ ܒܫܝܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܒܵܫܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܹܐܟܼܘܠܝܵܬܵܐ ܓܘ ܬܲܢܘܪܵܐ.

ܒܪܡܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »

ܩܘܼܩܬܵܐ

ܡܵܐܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨ̈ܐ ܡܢ ܛܝܼܢܵܐ ܦܲܚܵܪܵܝܵܐ ܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܦܵܝܼܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܠܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܼܐܸܐ ܕܬܘܼܣܵܝܵܐ، ܕܵܥܪܝܼ ܠܥܣܪܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܣܪܝܼܢ.

ܩܘܼܩܬܵܐ Read More »