ܦܝܫܝ ܡܚܘܫܒܢܐ ܒܬܝ̈ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܬܪ̈ܒܝܬܢܝܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܦܘܪ̈ܓܝܝܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ، ܒܥܠܬܐ ܕܝܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܚܘܕܬܐ (ܬܪܨܬܐ) ܕܝܪܬܘܬܐ ܐ̄ܢܫܝܬܐ ܘܢܛܪܬܗ، ܠܐܟܐ ܓܠܐ ܓܪܝܗܝ ܓܘ ܡܨܥܝܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܥܠ ܫܘܘܚܐ ( ܡܪܒܝܬܐ) ܕܥܝܪܘܬܐ ܥܬܩܝܬܐ ܐܘ ܓܘ ܦܪܣܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܥܬܩܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܝ ܚܙܝܐ ܪܚܩܬܐ ܕܟܢܫܐ ܡܢ ܚܩ̈ܠܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܬܪ ܡܐ ܕܦܝܫܠܗ ܐܢܬܪܢܝܬ ܚܕ ܫܒܝܠܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܡܨܥܝܘܐ ܥܬܩܝܬܐ، ܒܢܝܫܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܣܥܘܪ̈ܐ ܠܡܝܕܥܬܐ ܒܩܢܝ̈ܬܐ ܥܬܩܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܡܝܕܥܬܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ. ܓܘ ܦܪܡܝܬܢ ܠܫܘܬܦܬܐ ܥܬܩܝܬܐ ܗܝ ܕܘܠܐ ܕܩܐܡ ܓܘܗܿ ܟܠ ܚܕ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܕ ܓ̰ܪܒܚ ܓܠܝܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܡܨܥܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܝܬܠܗ ܓܪܐ ܓܘ ܚܝܠܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܥܝܪܘܬܐ ܥܬܩܝܬܐ ܘܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܢܘܫܝܐ ܓܪܐ ܥܒܘܕܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܝܗܝ ܘܚܘܕܬܗ ( ܬܪܨܬܗ) ܘܡܪܚܩܬܐ ܕܙܕܘܥܬܐ ܕܬܠܩܬܐ ܥܠܗ .

ܫܘܬܦܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ

ܡܩܪܒܚ ܥܠܘܟܘܢ ܠܐܟܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܒܫ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ الش

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.