ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ، ܗ݁ܘ ܕܡܟܘܢܝܐ ܝܠܗ ܒܬܐܡܐ: ܫܠܝܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܣܢܐܓܪܗܿ ܘܡܣܦܘܢܝ̈ܬܐ ܥܝܬܢܝ̈ܬܐ ܡܚܫܒܢܝ ܠܗ ܡܣܒܪܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܘܡܢܗ݁ ܡܫܘܪܐ ܠܗ ܠܡܣܒܪܘܢܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܕܘ، ܐܝܟܐ ܕܣܗܝܕ ܠܗ.

ܡܪܝ ܐܕܝ

ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܒ̣ܥܝܢ ܘܬܪܝܢ، ܡܣܘܒܪ ܠܗ ܒܣܒ̣ܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܐܘܪܗܝ، ܘܐܝܟ̣ ܡܣܦܝܢܘܦ ܐܒ̣ܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܗ݁ܘ ܝܠܗ ܕܡܘܥܡܕ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܐܒ̣ܓܪ ܐܘܟܡܐ، ܘܡ̣ܢ ܐܘܪܗܝ ܪܚܝܫ ܠܗ ܠܚܕܝܒ ܕܡܣܒܪ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܗܠ ܒܝܬ ܗܘܙܝ̈ܐ (ܐܗܘܙ ܕܝܘܡܢܐ) ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪܝ (ܡܪܝ) ܘܡܪܝ ( ܐܓ̣ܝ) ܘܩܘܕܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܕܝܥܐ ܝܠܗ ܒܫܡ ܩܘܕܫܐ ܕܐܕܝ ܘܡܪܝ ܘܥܕ ܝܘܡܢܐ.

ܦܪܣܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ

ܥܡ ܡܫܪܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܠܥܡ̈ܐ ܠܐ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ، ܒܟ̣ܝܪܐܝܬ ܥܒ̣ܝܪ ܠܗܿ݁ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܩܪܝܒ̣ܐ ܠܪܘܒ̣ܥܐ ܐܚܪܝܐ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܐ، ܘܕܘܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܬܘܚܒܐ ܥܠ ܦܪܣܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܕܟܬܒ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܬܪܝܗܝ ܐܠܐ ܦܪܝܣܐ ܠܝܗܝ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ ܘܥܕ ܕܡܛܐ ܠܝܗܝ ܠܨܝܢ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܕܘܪܐ ܪܒܐ ܒܛܘܘܪ ܠܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܝ̈ܬܐ (ܠܗܘܬ) ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܡܢܝܗ̈ܝ ܛܒ̣ܝܒ̣ ܠܝܗܝ ܝܕܘܥܬܢ̈ܐ ܧܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܪ̈ܒܐ ܕܥܕܬܐ.

ܥـܕ̈ܬܝـܢ

ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܫܠܝܚܝܬܐ:

ܡܫܘܬܐܣ ܠܗ݁ ܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܐ، ܘܡܣܦܝܢܘܬܐ ܐܡܪܐ ܕܡܫܬܐܣܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܠܝܩ- ܩܛܝܣܦܘܢ ܕܥܪܐ ܠܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܘܬܠܡܝܕ̈ܗ. ܘܗܕܟ̣ܐ ܦܪܝܣ ܠܗ݁ܿ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܪܩܩܐ ܘܐܬܪܐ ܕܦܪܣ ܘܐܦܿܓܼܢܣܬܢ ܘܗܢܕܘ ܘܨܝܢ. ܠܫܢܐ ܛܟܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܕܢܚܝܐ. ܕܥܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܕ̈ܬܗܿ ܛܒ̣ ܥܬܝܩܬ̈ܐܐܢܝ ܕܐܬܖ̈ܝܗܝ ܠܥܕ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ (ܥܕܬܐ ܕܟܘܚܿܝ ܕܝܬܒ̣ܐ ܠܬܝܡܢܐ ܕܒܓ̣ܕܕ)، ܠܥܕ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܐ.

ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܟܝܐ ܫܠܝܚܝܬܐ

ܓܘܗ݁ ܦܝܫ ܠܝܗܝ ܩܖ̈ܝܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ ܠܙܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ، ܠܦܘܬ ܣܦܪܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ( ܦܘ 26:11 ). ܘܡܣܘܒܪ ܠܝܗܝ ܓܘܗܿ݁ ܬܪܝ ܩܕܝܫ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܦܘܠܘܣ ܘܒܪܢܒܐ ܒܬܪ ܟܝܢ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ، ܘܓܘܗ݁ ܡܫܘܬܐܣ ܠܗ݁ ܥܕܬܐ ܩܕܡܝܬܐ، ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܝܡ، ܘܝܗ̄ܘܬ ܗ݁ܝ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܐܠܨܝܘܬܐ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܕܪܘܗܡܐ ܘܐܣܟܢܕܪܝܐ. ܘܛܒ̣ܝܒ̣ ܠܗ݁ ܒܟܘܢܝܐ ܕܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܓܢܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗܿ݁ ܡܕܪܫܬܐ ܬܐܘܠܘܓ̣ܼܝܬܐ ܡܫܡܗܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗܿ݁ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ، ܘܠܦܘܬ ܡܣܦܘܢܝ̈ܬܐ ܐܢܛܘܟ̣ܝ̈ܬܐ، ܬܪܝ ܡܫܬܐܣܢ̈ܐ ܕܟܘܪܣܝܗ݁ ܝܗܘܘܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܡܪܝ ܦܘܠܘܣ.

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

ܡܕܟ̣ܘܪܐ ܝܠܗ݁ ܡܣܦܝܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܦܪܝܣ ܠܗ݁ ܓܘ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܗ݁ܝ ܕܝܬܒ̣ܐ ܠܬܝܡܢܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܛܘܪܟܝܐ ܕܝܘܡܢܐ، ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ (ܡܝܙܘܦܘܬܡܝܐ)، ܒܙܒ̣ܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܒ̣ܓܪ ܚܡܝܫܝܐ (4 ܩ.ܡ – 50 ܡ)، ܘܐܦ݁ ܡܣܦܝܢܘܬܐ ܡܚܬܘܬܐ ܝܠܗ݁ ܕܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ، ܗ݁ܘ ܕܝܠܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܬܪܥܣܪ، ܘܒܬܪܗ ܐܕܝ ܘܬܪܝܢ ܬܠܡܝܕ̈ܗ ܐܓ̣ܝܼ ܘܡܪܝܼ ܝܗܘܘ ܐܢܝ ܕܛܥܝܢ ܠܝܗܝ ܣܒ̣ܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܢܗ݁ ܪܚܝܫ ܠܝܗܝ ܠܚܕܝܒ̣ܿ.

ܐܘܪܗܝ

ܡܫܘܬܐܣ ܠܗܿ݁ ܓܘ ܐܘܪܗܝ ܡܕܪܫܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܕܪܐ ܬܪܝܢܐ ܠܡܘܠܕܐ ܘܦܝܫ ܠܗ ܡܚܘܫܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢ̈ܗܿ݁ ܛܒ̣ ܡܫܡܗ̈ܐ.

ܐܘܚܕܢܐ ܕܚܕܝܒ

ܐܘܚܕܢܐ ܥܬܝܩܐ ܣܘܒ̣ܗܝ ܫܪܝܐ ܕܐܪܫܟ̣ܝܬܗ ܝܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ( ܐܪܒܥ ܐܝܠܘ) ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܝܕܝܥ ܠܗ݁ ܠܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܐ ܥܠ ܝܕ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܝܐ ܘܬܠܡܝܕ̈ܗ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܘܡܢܗ݁ ܦܪܝܣ ܠܗܿ݁ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܠܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ.

ܢܨܝܒ̣ܝܢ

ܝܬܒ̣ܐ ܒܣܘܦܐ ܪܚܘܔܐ ܕܓܪܒܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܥܒ̣ܪܗܿ݁ ܓܘܗ݁ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܠܝܕ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܘܬܠܡܝܕ̈ܗ. ܝܕܝܥܬܐ ܝܠܗ݁ ܒܡܕܪܫܬܗܿ݁ ܬܐܘܠܘܓ̣ܝܬܐ ܕܢܦܝܩ ܠܝܗܝ ܡܢܗ݁ ܡܠܦܢ̈ܐ ܖ̈ܒܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܣܦܖ̈ܗ݁ܿ ܡܫܡܗ̈ܐ.

ܐܢܛܘܟ̣ܝܐ

ܐܝܬ ܠܗܿ݁ ܐܠܨܝܘܬܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ، ܒܗ݁ܝ ܕܝܠܗ݁ ܚܕ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܣܝܐ ܫܠܝܚܝ̈ܐ ܕܦܝܫ ܠܝܗܝ ܡܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܬܗ.

ܐܒܓܪ ܚܡܝܫܝܐ ܐܘܟܡܐ / ܟܘܡܘ (ܟܘܡܐ)

ܐܒܓܪ̈ܐ ، ܡܠܟ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܚܟܡܠܗܘܢ ܐܘܚܕܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܐܘܪܗܝ ، ܫܘܠܛܢܗܿ  ܩܘܪܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܪ̈ܐ.

ܚܟܡܠܗ (ܐܒܓܪ ܚܡܝܫܝܐ) ܒܝܢܬ (4 ܩ . ܡ – 50 ܡ).  ܘܝܗ̄ܘܐ ܟܪܝܗܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܓܘܪܒܼܢܐ، ܘܫܡܥܠܗ ܒܬܡܘܪ̈ܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ، ܡܫܘܕܪܗ ܐܠܗ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܛܥܝܢܬܐ ܐܓܪܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘܡܒܝܢ ܓܘܗܿ ܗܝܡܢܘܬܗ ܒܓܘܗ ܘܡܒܩܪܗ ܕܐܬܐ ܠܓܢ̄ܒܗ ܕܒܣܡܠܗ.    

ܡܫܘܕܪܗ ܐܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܘܫܘܫܦܐ . ܦܝܫܠܗ ܛܒܝܥܐ ܥܠܗ ܨܘܪܬܗ ܒܚܕ ܫܒܝܠܐ ܕܡܝܪܐ. ܘܫܩܠܗ ܒܓܘܗ ܣܘܡܣܡܐ. ܘܬܢܐ (ܐܘܣܒܝܘܣ ܩܝܨܪܝܐ) (263-339)ܡ ܓܘ ܐܫܥܝܬܗ ܥܕܬܢܝܬܐ ܩܛܦ̈ܝܬܐ ܪ̈ܘܝܚܐ ܡܢ ܐܢܝ ܐܓܪ̈ܬܐ.  ܘܐܦ ܗܕܟ ܕܟܪܐ ܬܣܦܝܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܕܝ ܡܘܫܚܕܠܗ ܐܘܪܗܝ ܘܡܘܥܡܕܠܗ ܡܠܟܐ ( ܐܒܼܓܪ)

ܪܕܘܦܝܐ ܡܫܝܚܝܬܘܬܐ

ܪܕܘܦܝܐ ܐܪܒܥܝܢܐ

ܞܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܛܒ̣ ܩܫܝ̈ܐ، ܕܡܢܘܓ̣ܪ ܠܗ ܩܪܝܒ̣ܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܐ ( 339-379 ܡ)، ܘܕܝܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܠܟܐ ܣܣܢܝܐ (ܫܒܘܪ ܬܪܝܢܐ)، ܦܝܫܠܗܘܢ ܘܣܗܝܕ ܠܝܗܝ ܓܘܗ ܐܡܝ̈ܐ ܕܐܠܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܠܒ̣ܟ̣ ܠܝܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܝܗܝ ܘܠܐ ܡܩܘܒ ܠܝܗܝ ܕܣܓ̣ܕܝ ܠܢܘܪܐ ܘܡܠܟܐ.

ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥܐ (329-341)

ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܣ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܟܘܪܣܝܗ݁ ܕܓܘ ܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ، ܩܝܡ ܠܗ ܒܣܕܝܪܘܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܛܟ̣ܣܝܬܐ ܓܘ ܬܪܝܬܝܢ ܣܝܥ̈ܬܐ ( ܬܪܬܝܢ ܓܘܕ̈ܐ)، ܘܝܠܗ ܡܪܐ ܕܣܘܓ̣ܝܬܐ ܛܟ̣ܣܝܬܐ ܡܫܡܗܬܐ (ܠܟ̣ ܗܘܼ ܡܪܐ – إياك يارب نسبح) ܕܡܚܘܫܒܢܬܐ ܝܠܗ݁ ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܠܝܬܘܪܓ̣ܝܬܐ. ܣܗܝܕ ܒܦܣܩ ܪܫܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ (339-379) ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠܬܗ ܠܦܘܣܩܢ̈ܐ ܕܡܠܟܐ (ܫܒܼܘܪ ܬܪܝܢܐ) ܠܫܠܩܬܐ ܡܕܐܬܐ ܥܦܝܦܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ، ܘܪܓ̣ܝܙ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܦܣܝܩ ܠܗ ܠܬܠܚܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܡܩܕܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܗܿ݁ ܘܕܒܩܬܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܗ.

ܐܒܗ̈ܬܐ ܛܒ̣ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ

ܝܥܩܘܒܼ ܕܣܪܘܓ̣

ܦܝܫ ܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܡܐܡܪ̈ܗ (ܡܚܪ̈ܗ) ܬܐܘܠܘܓܝ̈ܐ. ܘܡܘܬܒ̣ܠܗ ܠܝܬܘܪܓ̣ܝܐ (ܛܟ̣ܣܐ) ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܦ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܝܝܢܐ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܣܝܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܟܘܢܝܐ ܒܡܠܦܢܐ، ܘܝܠܗ ܗܘ ܡܚܘܪ̈ܐ ܛܒ̣ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܠܗ ܡܚܪ̈ܐ ܘܣܘܓ̣ܼܝ̈ܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܡܚܫܒܢ̈ܐ ܝܠܗܝ ܕܘܓ̣ܡ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ، ܘܐܦ ܦܝܫ ܠܗ ܡܟܘܢܝܐ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

ܡܪܝ ܢܪܣܝ

ܕܝܕܝܥ ܒܟ̣ܬܒ̣ܐ ܕܡܪܝܼ ܒܢ ܣܠܝܡܢ ܕܝܕܝܥ ܒܫܡ ܐܠܡܓ̰ܕܠ (المجدل): “ܢܪܣܝ ܠܫܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܚܘܪܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܬܪܥܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܘܩܝܬܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ”. ܫܩܝܠ ܠܗ ܪܫܢܘܬܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܬܪ ܟܝܢ ܡܪܫܢܘܬ ܡܕܪܫܬܐ ܕܢܨܝܒ̣ܝܢ.

ܛܛܝܢܘܣ

ܡܠܘܡܕ ܠܗ ܠܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̣̈ܐ ܕܐܝܘܢܓܠܝܣܛ̈ܐ ܒܟܬܒ̣ܗ ܡܫܡܗܐ ܕܒ̣ܫܡ ܕܝܛܝܣܪܘܢ، ܩܘܪܒܐ ܕܫܢܬ 160 ܠܡܘܠܕܐ.