ܬܪܡܝܬܐ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ USAID

” ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ” ܝܠܗܿ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܝܢܬ ܡܛܟܣܬܐ ܠܐ ܫܘܠܛܢܝܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܘܝܠܗܿ ܐܘܝܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ (Antiquities Coalition) ܘܬܠܬ ܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܡܫܪܝܝܗܝ  ܒܥܝܪܩ: ܩܢܛܪܘܢ (CNMO)  Numérique des Manuscrits Orientaux ، ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ،  ܘܝܙܕܐ ، ܗܝ ܡܛܦܣܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܝܙܝܕܝ̈ܐ .  ܘܝܠܗܿ ܣܢܝܕܬܐ ܒܝܕ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ (ܡܪܒܼܝܬܐ)  ܬܒܠܝܐ (USAID) ܘܝܠܗܿ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܝܗܘܿܒܼܐ ܪܫܝܐ ܠܥܡܠ̈ܐ ܕܫܘܪܪܐ ܕܢܝܚܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ . 
ܘܒܗܕ ܬܪܡܝܬܐ، ܩܝܡܠܗ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܩܡܢܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܩܛܥ̈ܐ ܓܘ ܟܢܘܫܬܗ ،  ܘܡܢܝܗܝ ܨܘܪ̈ܬܐ ܦܘܬܘܓܪ̈ܦܝܐ ܘܗܘܠ̈ܐ ܐܪ̈ܫܝܦܝܐ .  ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܘܒܪܐܠܗ ܝܗܠܐ ܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܓܘ ܐܢܬܪܢܝܬ ܘܓܘ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܠܫܘܬܦܬܐ ܕܐܢܝ ܩܛܥ̈ܐ ܥܬܩܝ̈ܐ ܘܡܣܦܝܢܘ̈ܬܐ ܛܝܡܢ̈ܐ ܥܡ ܥܠܡܐ. 
ܘܓܘ ܫܛܪܬܐ ܕܗܘܠ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܡܝܪ̈ܐ ܕܟܢܘܫ̈ܝܬܐ  ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܟܠܕܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ،  ܘܡܬܒܬܐ ܕܣܓܠ̈ܐ ܠܚܙܝܬܝܗܝ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܓܘ ܐܢܬܪܢܝܬܐ،  ܢܛܪ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܠܕܥܬܝܕ  ܘܡܫܘܬܦ ܫܘܥܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܛܪܘܦܐ ܒܚܝܘܬܐ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܩ. 
ܦܝܫܠܗ ܒܪܝܐ ܗܢ ܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܒܛܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܡܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ( ܡܪܒܝܬܐ) ܬܒܠܝܐ (USAID) .  ܐܢܝ ܚܒܝܫ̈ܬܐ ܝܠܝܗܝ  ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܠܐ ܗܦܟܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ ܐܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ .